Strona Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego od ponad 100 lat znajduje rozwiązania, dzięki którym ludzie mogą żyć zdrowo, długo i aktywnie.

Wśród działań statutowych NIZP-PZH znajduja się zadania takie jak:

1) projektowanie, organizowanie i prowadzenie badań oraz opracowywanie naukowych podstaw działania w następujących dziedzinach: bakteriologia, bromatologia, entomologia, epidemiologia, immunopatologia, mikologia, parazytologia, promocja zdrowia, statystyka medyczna, toksykologia, wirusologia;

2) prowadzenie badań stosowanych i działalności opiniodawczej w obszarach: badania nowych antybiotyków i związków biologicznie czynnych, bezpieczeństwa przedmiotów użytku, bezpieczeństwa żywności, ekonomiki zdrowia, oceny jakości i bezpieczeństwa produktów immunologicznych i produktów krwiopochodnych, oceny jakości naturalnych tworzyw uzdrowiskowych, oceny skażeń środowiska, ochrony radiologicznej i radiobiologii, oceny ryzyka w zakresie kompetencji NIZP-PZH, organizacji ochrony zdrowia, edukacji zdrowotnej, stanu zdrowia wybranych populacji i jego uwarunkowań, zdrowia środowiskowego oraz w innych obszarach i specjalnościach medycyny zapobiegawczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) monitorowania i oceny sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polski z uwzględnieniem ważnych społecznie chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz ich czynników ryzyka, a także geograficznych i społecznych nierówności w zdrowiu,
b) polityki zdrowotnej, w tym długoterminowych programów zdrowotnych, ekonomiki, organizacji i finansowania ochrony zdrowia oraz wykorzystania genetyki w zdrowiu publicznym,
c) identyfikacji i charakterystyki czynników patogennych dla ludzi,
d) badania chorobowości szpitalnej,
e) zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi,
f) kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych lub krwiopochodnych,
g) oceny ryzyka zdrowotnego w zakresie chemicznych, biologicznych i fizycznych zanieczyszczeń wody, powietrza oraz żywności i materiałów do kontaktu z żywnością, a także w zakresie zagrożeń epidemicznych,
h) oceny bezpieczeństwa środków spożywczych, wody i substancji dodatkowych, a także nowych technologii oraz materiałów do kontaktu z żywnością i wodą przeznaczoną do spożycia, przedmiotów użytku, naturalnych tworzyw uzdrowiskowych i ich produktów pochodnych,
i) oceny bezpieczeństwa środków ochrony roślin oraz bezpieczeństwa i skuteczności produktów biobójczych, w tym stosowanych do dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji i deratyzacji,
j) komunikacji społecznej w zakresie stanu zagrożeń zdrowia;

3) opracowywanie analiz i ocen działalności ochrony zdrowia oraz stanu i rozwoju nauki w dziedzinach objętych problematyką NIZP-PZH;

4) inicjowanie i projektowanie prac w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, a w szczególności śledzenie rozwoju nauk będących przedmiotem zainteresowania NIZP-PZH oraz inicjowanie prac w celu przystosowania najnowszych zdobyczy wiedzy do potrzeb ochrony zdrowia ludności;

5)  podnoszenie naukowych i zawodowych kwalifikacji pracowników NIZP-PZH oraz nadawanie stopni naukowych i występowanie z wnioskami o nadanie tytułu naukowego na podstawie odrębnych przepisów;

6) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinie epidemiologii, mikrobiologii sanitarnej i higieny, a w szczególności:

a) analiza, ocena, opracowywanie, doskonalenie i ujednolicanie metod badawczych stosowanych w jednostkach organizacyjnych służby sanitarno-epidemiologicznej i w zakładach uzdrowiskowych,
b) sporządzanie opinii, ekspertyz i udzielanie konsultacji w sytuacjach zagrożeń zdrowia,
c) inicjowanie i konsultowanie aktów prawnych, w szczególności z dziedziny zdrowia publicznego, higieny i epidemiologii oraz środowiska;

7) działalność edukacyjną w zakresie zdrowia publicznego z uwzględnieniem studiów podyplomowych i doktoranckich, kursów specjalizacyjnych oraz innych form kształcenia;

8) określanie kierunków i zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, opracowywanie założeń programów oświaty zdrowotnej oraz konsultowanie i opiniowanie wydawnictw i materiałów z tej dziedziny;

9) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności opracowywanie dokumentacji i informacji naukowo-technicznej oraz prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinach zainteresowań NIZP-PZH;

10) prowadzenie prac normalizacyjnych i unifikacyjnych w zakresie ustalonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Dodatkowo, w związku z prowadzoną działalnością podstawową NIZP-PZH prowadzi również działalność na rzecz ochrony zdrowia ludności, w szczególności w następujących obszarach:

1) działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, obejmująca swoim zakresem w szczególności badania diagnostyczne: bakteriologiczne, histopatologiczne, immunologiczne, mikologiczne, parazytologiczne i wirusologiczne, wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego;

2) kontrola jakości i ocena bezpieczeństwa produktów immunologicznych, krwiopochodnych stosowanych w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi;

3) diagnostyka skażeń środowiska zewnętrznego i związanych z tym zagrożeń stanu zdrowia ludności;

4) wydawanie atestów, ocen higienicznych i raportów rejestracyjnych w zakresie bezpieczeństwa żywności i przedmiotów użytku, higieny radiacyjnej, materiałów stosowanych w budownictwie oraz preparatów, materiałów i urządzeń kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia, naturalnych tworzyw uzdrowiskowych i ich produktów pochodnych, środków ochrony roślin oraz bezpieczeństwa i skuteczności produktów biobójczych, w tym stosowanych do dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji i deratyzacji;

5) ocena poziomu radiacji w elementach środowiska oraz od źródeł promieniowania jonizującego;

6) badania specjalistyczne i odwoławcze w innych obszarach zdrowia publicznego.

źródło: https://www.pzh.gov.pl/instytut/statut/